Handlingsprogram

Handlingsprogram som ramme for PPFs virksomhed
– Vedtaget på generalforsamlingen i marts 2008

PPF skal arbejde for PPR’s tre-bens strategi

Den pædagogiske psykolog skal overordnet og konkret kunne tage stilling til, hvornår børn primært bør hjælpes indirekte gennem de voksne, og hvornår individuel indsats herudover kan være nødvendig.

  1. PPF skal arbejde for at kvalificere det pædagogisk-psykologiske udredningsarbejde i forhold til at sikre forståelse af det enkelte barns særlige behov i den sammenhæng, hvor barnet eksisterer. Dette indebærer bl.a., at den pædagogiske psykolog kan gennemføre relevant systemanalyse omfattende såvel et konstekstuelt- som system- og individuelt perspektiv.
  2. PPF skal arbejde for at kvalificere den pædagogiske psykolog til at udføre funktioner med supervision, konsultation og rådgivning til de professionelle, der arbejder med børn og unge. Heri indgår kendskab til konsultative modeller og metoder i forhold til indsats på såvel individ- som gruppe og institutions/systemniveau.
  3. PPF skal arbejde for – i forlængelse af kommunalreform og nye opgaver – at udvikle PPR’s psykologiske interventions- og behandlingsopgaver i forlængelse af de faglige udredninger. Der er behov for at styrke såvel psykologisk medvirken i intervention på gruppe- og systemniveau som målrettet psykologisk indsats/behandling i forhold til småbørn og deres forældre.

For alle tre områder gælder, at den pædagogiske psykolog er i stand til at foretage de nødvendige metateoretiske og etiske overvejelser over væsentlige baggrundsfaktorer som kultur og holdninger på familie-, skole/institutions-, kommune- og samfundsniveau.