Nyborg Strand 2021

Velkommen til Pædagogisk Psykologisk Forenings faglige kursus for psykologer på Hotel Nyborg Strand fra den 16. til den 18. marts 2021.

Kurset henvender sig til foreningens medlemmer samt alle psykologer i Dansk Psykolog Forening.

 

I år afvikles kurset under overskriften

Inddragelse af børnenes stemmer og deres perspektiver i PPR arbejdet”.

 

Der er efterspørgsel efter nye kompetencer og nye veje at gå – ikke blot for dagtilbud og skole men også for PPR. Opgaverne er i et spændingsfelt mellem faglige, ideologiske, organisatoriske og ressourcemæssige hensyn.

PPR’s psykologer skal derfor forholde sig til, hvordan de arbejder mest meningsfuldt i det tværfaglige samarbejde.

Hvilke læringspsykologiske kompetencer skal de sætte i spil, når PPR er med på holdet for at sætte forandringer i gang med fokus på barnets perspektiver?

Hvordan kan vi gøre vores PPR-support i landet bedre til at arbejde med inkluderende fællesskaber?

 

Det faglige kursus vil give inspiration til at styrke psykologernes position ude i læringsmiljøerne, når de indgår i dagtilbuds og skolers kapacitetsopbygning og er med til at opbygge robuste fællesskaber. Altid med det udgangspunkt at børnene er de vigtigste evidensmarkører i de professionelles samarbejde om at skabe en positiv udvikling.

 

Det faglige Kursus 2021 afvikles over 3 dage, og vi tilbyder i år 2 kvalificerende spor til specialistuddannelse.

Ved indsendelse af kursusbevis og program for Nyborg Strand kan kurset søges godkendt i forhold til de øvrige specialistuddannelser.


Program

Tirsdag den 16. marts:

10.00-12.00: Ankomst og uddannelsesspor 1 og 2

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.30: Uddannelsesspor 1 og 2 fortsat

18.30-: Middag og socialt samvær

 

Onsdag den 17. marts:

09.00-12.00: Uddannelsesspor 1 og 2

12.00-13.00: Frokost

13.00-16.30: Uddannelsesspor 1 og 2 fortsat

18.30-: Middag og socialt samvær

 

Torsdag den 18. marts
09.00-12.00 Fælles fagligt oplægIndhold i Spor 1 og Spor 2 samt fælles oplæg:

– Vælg et af nedenstående spor 

 

Spor 1 -”Inddragelse af børnenes perspektiver i det almindelige PPR-arbejde”

Tirsdag: Tine Basse Fisker: At se børn eller at se MED børn – rum for nye handlemuligheder i PPR.

Onsdag: Jørn Nielsen: PPV’er som et arbejdsredskab der rækker ud over individet.

 

Spor 2 -”Inddragelse børnenes perspektiver med fokus på det fælles”

Tirsdag: Tracey Colville (formiddag): PPR psykologers mangeartede samarbejdsflader – veje til styrkede tværfaglige indsatser til gavn for børn og deres forældre. (Afholdes virtuelt på engelsk)

Christina Holm Poulsen (eftermiddag): Hvordan kan der arbejdes med den enkeltes deltagelse, når vi retter vores fokus mod det fælles?

Onsdag: Tracey Colville (formiddag): PPR-psykologen som forandringsaktør – Udvikling af læringsmiljøer ved hjælp af et styrkebaseret børnesyn med afsæt i børnenes stemmer. (Afholdes virtuelt på engelsk)

Grethe Kragh-Müller (eftermiddag): Inddragelse af børns perspektiver i dagtilbud – PPR-psykologens vej til viden og udvikling.

Torsdag: Louise Klinge (formiddag): At styrke lærere og pædagogers professionelle relationskompetence – om vigtigheden heraf og veje hertil.

Praktisk

Læs mere


Program og beskrivelse af underviserne og indholdet

 

Tirsdag den 16. marts

SPOR 1: Kl. 10.00 – 16.30

SPOR 2: Kl. 10.00 – 16.30Kl. 18.30: Middag og socialt samvær.
Onsdag den 17. marts

Spor 1: Kl. 09.00 – 16.30


Spor 2: 09.00-16.30


Kl. 18.30: Middag og socialt samvær.
Torsdag den 18. marts

09.00-12.00


Kl. 12.00: FOR ALLE KURSUSDELTAGERE

Afslutning, kursusbevis og hjemrejse.EVALUERING:

I lighed med tidligere vil der kort tid efter det faglige kursus blive fremsendt et evalueringsskema til deltagerne.

Alle opfordres kraftigt til at udfylde evalueringsskemaerne. Kun gennem deltagernes kommentarer til kurset og årsmødet kan vi gøre det bedre!

 

Oplysninger:

Uddannelsessporene er underlagt DP´s regler for afvikling af kvalificerende tilbud. Det forudsætter som udgangspunkt, at du deltager i kurset 100% af det afsatte timetal. Ved eventuelt fravær udstedes et kursusbevis, såfremt fraværet ikke overstiger 10%. Der vil ske en registrering af fremmøde på de enkelte spor.

Ifølge reglerne for afvikling af kvalificerende tilbud er undervisningen også underlagt bestemte formkrav.

Alt kursusmateriale bliver elektronisk, og kan downloades via ”mitdp” – Nyborg Strand 2021. Det er deltagers eget ansvar at printe materialet ud eller at medbringe tablets/PC til kurset. Det er kun deltagere, som er tilmeldt Nyborg Strand kurset, der har adgang til kursusmaterialet.Yderligere oplysninger:
Kan indhentes ved kursussekretariatet, hvortil alle henvendelser i forbindelse med kurset i øvrigt bedes rettet.

Pædagogiske Psykologers Forening
Dansk Psykolog Forening
Kursuscenteret
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
Telefon: 35 26 99 55
Mail: kursuscenter@dp.dk