Temadage 2014

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temadage i efteråret 2014 for foreningens medlemmer.

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.

Kl. 10.15 – 12.00: Praksisnær rådgivning – hvad indebærer det?

Oplæg ved Lene Tanggaard (læs mere herunder).

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 14.45: Praksisnær rådgivning – hvad indebærer det?

Oplæg ved Lene Tanggaard – fortsat

Kl. 14.45 – 15.00: Kaffe
Kl. 15.00 – 16.00: PPR’ s aktuelle situation

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.


Materiale
Plancher fra temamøder 2014 (Bjarne Nielsen).

Download (PPT) Praksisnær rådgivning – hvad indebærer det?

Om temaet

“PPR spiller en væsentlig rolle i inklusionsbestræbelserne, og flere skolechefer og PPR-ledere udtrykker, at der synes at være et klart behov for anderledes kompetencer i bemandingen end de traditionelt psykologiske. Man efterspørger på skolerne personer, der har en didaktisk vinkel i deres rådgivning.” (Baviskar et al., 2013, 8).

Ovenstående citat stammer fra en nyudgivet rapport, som analyserer kommunernes omstilling til øget inklusion. Her understreges det tydeligt, at fremtidens skole og børneliv fordrer nye typer af rådgivning.
På temadagen om fremtidens PPR vil vi arbejde med, hvordan psykologisk og psykologisk-pædagogisk viden kan omsættes til gavn for arbejdet med børn og unge. Professionelt arbejde handler helt grundlæggende om at kunne omsætte sin viden, sine erfaringer og sine færdigheder i det konkrete møde med en konkret opgave. Derfor er og bliver en væsentlig kompetence for fremtidens PPR-ansatte at kunne agere kreativt – det vil sige at kunne bidrage til opgaver på nye måder og i nye sammenhænge, når det er påkrævet. Det er ikke tilstrækkeligt at mestre bestemte metoder eller bestemte testbatterier. Det er mest af alt vigtigt at kunne hjælpe de mennesker, man har til opgave at hjælpe. Når rapporten ovenfor slår fast, at der efterspørges didaktiske kompetencer blandt landets ansatte i PPR, så handler det måske først og fremmest om, at der efterspørges psykologer og andre, der er i stand til at arbejde formativt med den viden og de færdigheder, de har. Det vil sige, at de er i stand til at hjælpe med den opgave, de står overfor og ikke er slaver af bestemte normative, fastlåste metoder, der dikterer standardløsninger. En sådan formativ og kreativ tilgang til arbejdet kræver træning, domænespecifik viden og mod. Det er først, når man kan manuskriptet udenad, at man kan improvisere skriver Jan Lindhardt i sin bog om retorik fra 1987. Derfor fordrer ovenstående længerevarende, akademisk, praksis træning og en solid forankring i psykologisk og psykologisk-pædagogisk viden i særdeleshed.

Temadagen trækker på indsigter fra empiriske studier foretaget i løbet af de sidste 10 år af relevans for PPR. Vi trækker tråde gennem de udviklinger og bevægelser, der har været på feltet gennem de senere år og viser, hvordan rådgivning har været tematiseret som enten testorienteret eller konsultationsorienteret. En væsentlig pointe bliver at overskride denne enten-eller tænkning og at vise, at det afgørende kriterium for godt PPR-arbejde handler om at kunne bidrage og at kunne hjælpe andre i konkrete situationer. Det er evnen til at kunne identificere problemer og muligheder, der er kernen i godt rådgivningsarbejde. Det fordrer nogle gange, at der anvendes test og andre gange, at der arbejdes mere med afsæt i andre former for data. Hvordan denne formative arbejdsform kan udfolde sig bliver temadagens omdrejningspunkt.

Der er således kort fortalt tale om praksisnær rådgivning, der er kontekstuelt forankret i de udfordringer, den rådsøgende står midt i. En rådgivning, der er inspireret af et pragmatisk bud på, hvad viden og god rådgivning er. God rådgivning er i denne forstand at forstå som rådgivning, der giver svar og muligheder i relation til de udfordringer, de involverede oplever som presserende.

Lene Tanggaard

er cand. psych., Ph.d., Professor og centerleder ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Lene har erfaring med PPR-feltet både fra forskningsprojekter, undervisning og via konsulentarbejde. Lene er i sin forskning især optaget af at undersøge betingelser for læring, kreativitet og faglige forandringsprocesser og hun har publiceret talrige bøger og artikler inden for dette felt.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for 4 lektioner, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 lektioners varighed.