Temadage 2015

Pædagogiske Psykologers Forening afholder temadage i efteråret 2015 for foreningens medlemmer.

Program

Kl. 10.00 – 10.15: Velkomst

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.

Kl. 10.15 – 12.00: PPR-psykologer i aktørpositioner

Oplæg ved Benedicte Schilling (læs mere herunder).

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 14.45: PPR-psykologer i aktørpositioner

Oplæg ved Benedicte Schilling – fortsat

Kl. 14.45 – 15.00: Kaffe
Kl. 15.00 – 16.00: PPR’ s aktuelle situation

Ved Bjarne Nielsen, formand for PPF.


Materiale
Plancher fra temamøder 2015 (Bjarne Nielsen).

Download (PPT) PPR-psykologer i aktørpositioner

Om temaet

Skolereformen indebærer en forventning om, at PPR omlægger sine ydelser, således at man kan matche de ændrede behov, som skoler (og dagtilbud) fremover har i og med bl.a. forventningen om, at lærere og pædagoger i dagtilbud implementerer en inkluderende tilgang til børns med særlige behov.
Dette skal bl.a. ske ved konkret opkvalificering af lærernes og pædagogernes faglige tilgange, viden, færdigheder og redskabskasser (særligt lærernes evne til planlægning og systematik, monitorering af klassens læringsmiljø, relationskompetencer, lærernes ledelseskompetence og lærernes didaktiske kompetencer) ved en generel udvikling af større praksisnærhed i ydelsesformen bl.a. m.h.t. supervision og de konsultative ydelser.

Fokus for alle PPRs ydelser er derfor efter skolereformen konkret i en kollaborativ atmosfære at understøtte lærernes og pædagogernes praksisnære professionsudvikling gennem tilrettelagte kvalificeringsforløb, således at PPR på den måde konkret, didaktisk, målrettet og aktivt bidrager til kvalificering af den konkrete undervisningsmæssige og pædagogiske praksis på nye måder og i nye sammenhænge, når det er påkrævet, således at den enkelte lærer/pædagog er klædt på til at møde de udfordringer, som det enkelte barn og børnegruppe i sin adfærd/invitationer kræver, at den voksne kan håndtere.

Inklusionsvilkåret indebærer for PPRs udbud af ydelser, at ydelser fremover forhandles og tilrettelægges på et overordnet såvel som helt specifikt niveau, således at de praktisk passer til den konkrete skolepolitiske, skolepædagogiske og demografiske kontekst, skoleledervisioner, almene pædagogisk-kulturelle vilkår samt til at kunne afhjælpe de specifikke problemstillinger og udfordringer, som lærerne og pædagogerne faktisk oplever i udførelsen af deres opgaver med specifikke børnegrupper og enkelte børn.
Dette krav inviterer til aktive og proaktive positioneringer fra PPRs medarbejdere samt kræver mestring af nye færdigheder, positioner og tilgange, som der ikke tidligere har været efterspurgt så tydeligt som nu. Det er med skolereformen i høj grad en efterspørgsel af pædagogisk-psykologiske kompetencer og positioner fra PPR fremfor som hidtil i stort omfang en efterspørgsel af klinisk psykologiske kompetencer og positioner.

Det indebærer for PPRs psykologer bl.a. en evne til at kunne omsætte sin sær-psykologiske viden og kompetencer i en praktisk, offentlig (synlig) pædagogisk-psykologisk praksisform og i fællesskaber med andre faggrupper ude på skolerne og i dagtilbud samt også at kunne bruge sin viden konkret (praksisnært) til at hjælpe med at opkvalificere forældre og netværk omkring barnet, så barnets trivsels- og udviklingsmiljøer er i besiddelse af netop det, der skal til, for at møde det konkrete barn hensigtsmæssigt og for at understøtte barnets fortsatte trivsel og udvikling.

Målet for PPRs ydelser skal altid være at få succes med at få etableret de nødvendige forandringer især i barnets miljø, således at barnet, med de vanskeligheder det nu har, vil kunne undervises og stimuleres så optimalt som muligt i de rammer, der fungerer som nærmeste opvækst-, lærings- og udviklingszoner.
Ovennævnte procedurer og praksisformer kan være med til at sikre, at PPRs opgaver løses succesfuldt og målfokuseret i aktive og forpligtende samspil mellem mennesker.

Læringsmål for kursusdagen:

  1. At identificere PPRs plads i et nyt skoleparadigme: At kunne differentiere og kontrakte PPRs ydelser og kvalificere den konkrete tilrettelæggelse af særligt supervisionsmæssige og konsultative ydelser i samspil med skoleledere og dagtilbudsledere, medarbejdere og børn
  2. At kunne arbejde aktivt med positionering som pædagogisk redskab for PPRs medarbejdere som led i at gøre sig i stand til at kunne levere ydelser på den måde, som skolereformen lægger op til (indtage aktørpositioner, arbejde pro-aktivt og praksisnært samt blive forandringsagenter)
  3. At kunne forhandle og kontrakte psykologfaglige ydelser fra PPR, så de bliver praksisnære og meningsfulde for lærere og pædagogisk personale
  4. At blive inspireret af værktøjer fra den pædagogiske psykologi (læringspsykologien) for at effektuere og målrette ydelser fra PPR bl.a. ved at arbejde med læringsmål, monitoreringsværktøjer og feedbackprocedurer.
  5. At få kendskab til den kollaborative tilgang som effektivt værktøj for at møde skolereformens forventninger til måden, hvorpå PPR forhandler og udfører ydelser på i samspil med ledere, lærere, pædagoger og børn for at optimere succes med inklusion af børn med særlige behov i skoler og dagtilbud.

Benedicte Schilling

er cand.psych.aut., specialist og supervisor i Børne-familiepsykologi.
Diploma in Systemic Intervention to Families, Management & Organisations.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for 4 lektioner, der vil kunne anvendes i konkret ansøgning i forbindelse med specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Der kan ikke søges generel forhåndsvurdering på kurser på 4 lektioners varighed.


Tidspunkter
Tirsdag 27. oktober København, Vartov, Farvergade 27, 1463 København K
Onsdag 28. oktober Fredericia, Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia