Specialist i pædagogisk psykologi

Specialistuddannelse i pædagogisk psykologi

Der er for tiden stor aktivitet i Dansk Psykolog Forening (DP) for at sikre, at de 10 specialistuddannelser fremtræder så enkle og fleksible som muligt. Drøftelserne foregår i Kursusudvalget, hvor Tine Schaarup deltager og Specialistuddannelsesudvalget (SPU), hvor jeg deltager.
Herudover er der dannet en særlig koordineringsgruppe mellem de to udvalg til at drøfte og stille forslag om eventuelle justeringer (JUPS). DPs næstformand Merete Strømming er formand for denne gruppe, der yderligere består af Sebastian Simonsen fra Kursusudvalget og mig fra Specialistuddannelsesudvalget.

Specialistuddannelserne består fortsat af de fælles krav, som hidtil, henholdsvis

 • Praksiskrav fra ansættelse (mindst 3 år efter autorisation)
 • Supervision (240 timer, inkl. personligt udviklingsarbejde)
 • Teori og metode (360 timer – omfattende fire områder):
  • Modul for forskning og formidling (60 timer)
  • Fællesmodulet (hos os Børnemodulet på 90 timer)
  • Tværgående modul (60 timer)
  • Specialiseringsmodulet (150 timer)

På DPs hjemmeside kan læses om indhold af disse moduler og områder:
Specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi
Oversigt over alt indhold i specialistuddannelserne, inkl. de forskellige moduler

Harmonisering og forenkling

Der har været medlemskritik af uoverskuelighed og uforståelige forskelle mellem de enkelte specialistuddannelser. JUPS er sammen med Kursusudvalget og Specialistuddannelsesudvalget i færd med at ensarte kravene, hvor det er muligt. Dette sker bl.a. på baggrund af, at JUPS har deltaget i fagnævnsmøder for hvert enkelt fagnævn for at blive sat ind i aktuelle problematikker, der skal løses.
Eksempelvis er vi i færd med at blive enige om enkle aktualitetskrav, som i videst muligt omfang er ens.
Herudover vil kursusudbuddene på Tværgående modul blive forenklet og nogle vil helt udgå.Selve beskrivelsen af specialistuddannelserne vil frem til generalforsamlingen i Dansk Psykolog Forening i marts 2018 blive søgt forkortet og forenklet mest muligt.På et senere tidspunkt vil vi tage en grundig drøftelse af modulet for Forskning og Formidling.

Fleksibel ordning

Det har vist sig, at flere fagnævn har problemer med løbende at få opslået relevante kurser på alle områder. Vi har selv haft problemer i forbindelse med specialistmodulet i pædagogisk psykologi.Alle fagnævn er derfor indstillet på at se meget fleksibelt på forskellige måder at opfylde kursuskrav, således at det bliver muligt for alle at gennemføre de krævede teorimoduler.

Det er vigtigt, at alle er bekendt med mulighederne i fleksibel ordning. Det indebærer, at teorimodulerne i Fællesmodulet/Børnemodulet (op til 90 timer) og Tværgående modul (op til 60 timer) ikke længere er obligatoriske som beskrevet.

Den enkelte kursist kan således selv sammensætte de i alt 150 timer som ønsket, fx ved yderligere teorikurser inden for specialistmodulet eller ved kurser fra andre specialistuddannelser (fx fra fællesmodul eller specialistmodul).

Pædagogisk Psykologi

Vi har grundigt gennemgået beskrivelsen i specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi og kan konstatere, at den er som skræddersyet til arbejdet med inklusion og udvikling af almenmiljøerne. Skolens efterspørgsel af sparring og løbende rådgivning m.v. af psykologer med kompetence inden for pædagogisk psykologi vil kunne løses ved, at flere PPR-psykologer gennemgår specialistuddannelsen i pædagogisk psykologi. Det vil tilsvarende give fornøden kompetence til at arbejde med udvikling af almenmiljøerne på småbørnsområdet.

Heldigvis er der en gradvis stigende forståelse for dette.
Psykologerne ved PPR i Gladsaxe og Roskilde er således i gang med 3.år af de 150 timer i specialistmodulet, jfr. beskrivelse i PPF-Nyt nr. 1 2016. Københavns kommune følger efter, og flere kommuner planlægger tilsvarende forløb. Vi kan se, at der aktuelt er 30 psykologer, der har tilmeldt sig vores specialistuddannelse.Etablering af kommunale forløb i forhold til specialistmodulet muliggør, at det kan ske inden for en rimelig økonomi.

Vi ved, at det kan være svært at finde egnede kursusforløb inden for vort fagområde. Derfor skal vi også pege på mulighederne i fleksibel ordning, se forrige afsnit).

Vi har frafaldet, at der er to obligatoriske kurser inden for Tværgående modul (Psykologen som konsulent (12 timer) og Organisationspsykologi (12 timer). Samtidig foreslår vi, at se på kursusudbuddene inden for beslægtede specialistuddannelser – i første omgang Arbejds- og organisationspsykologi og de to specialistuddannelser inden for børne-området (Klinisk børnepsykologi og Klinisk Børne-neuropsykologi). De to sidstnævnte er vigtige, eftersom der ikke er så meget indhold på individ-niveau inden for vores egen specialistuddannelse.

Fagnævnet for Pædagogisk Psykologi består af Pernille Dorph, Jette Lentz og mig fra bestyrelsen. Vi vil gerne høre fra jer, hvis I har gode ideer, kommentarer eller spørgsmål.

Bjarne Nielsen


Fagnævnet fra april 2018

Bjarne Nielsen (formand)
Tlf. 47 52 02 72 – E-mail: bjnielsen@mail.tele.dk

Jette Lentz (vurderer ansøgninger)
Tlf. 60 40 56 00 – E-mail: jetlentz@gmail.com

Pernille Dorph
Tlf. 28 97 96 31 – E-mail: pernille.dorph@rk.dkSpørgsmål til specialist- og supervisoruddannelser kan stiles til Dansk Psykolog Forening:

Brita Lauritzen
bla@dp.dk

Helle Kjertum
hek@dp.dk

Eller på telefon
35 26 99 55


Tilmelding til specialist- og supervisoruddannelser er ikke nødvendig.